Stowarzyszenie

AMBER SZCZECIN

Statut

 


 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Amber Szczecin zwany dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej AS.


§2

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar kraju i Europy.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.


§3

 

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855 z p.zm.) oraz Ustawy o Kulturze Fizycznej.
 3. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.


§4

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


§5


Stowarzyszenie może używać pieczęci, barw i sztandaru klubowego oraz odznak z zachowaniem obowiązujących przepisów. 


§6


Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej.

Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania


§7

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

 1. Rozwijanie wśród swoich członków zamiłowania do uprawiania kultury fizycznej w szczególności drużynowego sportu wodnego smoczych łodzi.
 2. Prowadzenie działalności rekreacyjnej, turystycznej i sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 3. Organizowanie i prowadzenie profilaktycznych programów sportowych dotyczących zapobieganiu występowania patologii społecznych. 
 4. Organizowanie i prowadzenie programów sportowych dotyczących profilaktyki pro zdrowotnej.

 

§8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może organizować kluby sportowe i sekcje.
 2. Stowarzyszenie realizuje przyjęte cele poprzez:
  1. działalność szkoleniową i wychowawczą członków,
  2. gromadzenie środków umożliwiających prowadzenie działalności,
  3. organizowanie życia klubowego w ramach posiadanych środków,
  4. organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych,
  5. organizacja obozów, kursów i szkoleń członków Stowarzyszenia,
  6. współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania,
  7. Stowarzyszenie może wydawać materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz propagandowe.


ROZDZIAŁ III


Członkostwo w Stowarzyszeniu, ich prawa i obowiązki


§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Uczestników,
 3. Honorowych.

§10

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostać może pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec niezależnie od miejsca zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkami uczestnikami są małoletni w wieku 15 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą oni – za zgodą rodziców (lub opiekuna prawnego) wyrażonej w formie oświadczenia złożonego do Zarządu – należeć do Stowarzyszenia i korzystać tylko z czynnego prawa wyborczego. Małoletni są zobowiązani do pływania w kamizelce asekuracyjnej.

 

§11


Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Reprezentować barwy Stowarzyszenia na zawodach i imprezach sportowych oraz nosić znaczek Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyborczym po sześciu miesiącach członkostwa.
 3. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym prawem wyborczym.
 4. Poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, a także składać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
 5. Uprawiać kulturę fizyczną w Stowarzyszeniu.
 6. Korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Uczestniczyć w kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 


§12


Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 

 1. Brać czynny udział we wszelkich rodzajach prac Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków
 3. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwolnić danego członka z obowiązku opłacania składki członkowskiej lub przesunąć termin jej zapłaty.
 5. Chronić i szanować mienie i majątek Stowarzyszenia. 
 6. Godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia.


§13


Prawa i obowiązki członków uczestników:

 

 1. Członkom uczestnikom przysługują wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członek uczestnik po osiągnięciu pełnoletności automatycznie nabywa prawa członka zwyczajnego.


§14


Członkowie honorowi Stowarzyszenia

 

 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia może być nadana osobie fizycznej, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia. 
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyłączeniem obowiązku opłacenia składek członkowskich.


§15


Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu:

 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub uczestników Stowarzyszenia jest:

 1. złożenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji o woli przystąpienia do Stowarzyszenia,
 2. podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu kandydata na członka Stowarzyszenia w ciągu czternastu dni od złożenia deklaracji.

 

2. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata na członka bez podania przyczyn.


§16


Zarząd może uchwalić Regulamin szczegółowo ustalający treść i tryb składania deklaracji członkowskich oraz wysokości składek członkowskich. 


§17


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia i po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia
 2. Nie płacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Skreśleniu z listy członków z powodu nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 4. Wykluczenie członka może nastąpić z chwilą:
  1. działania na szkodę Stowarzyszenia
  2. nieprzestrzeganie statutu i regulaminów oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
  3. uczestnictwa - jako zawodnik smoczych łodzi w barwach innego stowarzyszenia, klubu sportowego lub organizacji sportowej.

Decyzje o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze Uchwały.

 1. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka.

 

§18

 

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Przedmiotowe odwołanie członek może wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia mu stosownej uchwały. 
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Od uchwały zarządu Stowarzyszenia do najbliższego Walnego Zebrania Członków następuje okresowe zawieszenie członka w prawach i obowiązkach.
 3. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia

 


§19

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
  5. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
  6. Władze stowarzyszenia są pełnione społecznie.
  7. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutowe stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. 
  8. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym lub niejawnym. 
  9. Członek Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia pochodzący z wyboru może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. 
  10. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania. 
  11. Walne Zebranie Członków w przypadku zawieszenia w czynnościach członka Zarząd lub członka Komisji Rewizyjnej określa czas na który został on zawieszony.
  12. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w razie:
   1. rezygnacji z mandatu,
   2. uchwały Walnego Zebrania Członków w tym zakresie,
   3. utraty praw publicznych,
   4. śmierci członka.
   5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniającym się społeczną aktywnością członków Stowarzyszenia, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§20


Walne Zebranie Członków:

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na skutek:
  1. uchwały poprzedniego zebrania,
  2. uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
  3. żądania Komisji Rewizyjnej,
  4. żądania pisemnego co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia za pomocą newslettera, maila, przez wprowadzenie informacji na stronę internetową Stowarzyszenia lub w inny skuteczny sposób członków zwyczajnych, wspierających, uczestników i członków honorowych Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.
  6. Walne Zebranie Członków jest ważne w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość uprawnionych. 
  7. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie Stowarzyszenia
  8. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem opiniodawczo - doradczym trzy osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
  9. O terminie i miejscu zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia za pomocą newslettera, maila, przez wprowadzenie informacji na stronę internetową Stowarzyszenia lub w inny skuteczny sposób członków zwyczajnych, wspierających, uczestników i członków honorowych Stowarzyszenia nie później niż 15 dni przed datą Zebrania.


§21


Kandydaci do Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zebraniu Członków, wymagane jest złożenie przez niego pisemnej zgody na kandydowanie.

 

§22


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak też określa ich liczebność.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia. 
 3. Udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie planu działania Stowarzyszenia i zaleceń dla Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
 7. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 
 8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.

 

 

§23


Zarząd Stowarzyszenia:

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się przynajmniej z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i członków, przy czym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu wybierany jest spośród wybranych w skład Zarządu osób w odrębnym głosowaniu.
 3. W Zarządzie Stowarzyszenia mogą być jedynie osoby spośród członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia dokonują podziału funkcji i zadań pomiędzy sobą. 
 5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes lub może być ono zwołane na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 7. Ustępujący Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu.


§24


Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:

 

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiedzialność za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, z prawem ustanawiania pełnomocników.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
 4. Ustalanie regulaminów i przepisów wewnętrznych, dotyczących działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, oraz zasad korzystania z urządzeń i sprzętu,
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
 7. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji i klubów sportowych.
 8. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia kandydatów w poczet członków Stowarzyszenia.
 10. Nagradzanie i wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych Statutem.
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz zasad ich płatności.
 12. Zatrudnianie pracowników lub zleceniobiorców i ustalenie ich wynagrodzenia.
 13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, powstałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu.
 14. W wyjątkowych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na zawieszenie członkostwa na wniosek zainteresowanego.
 15. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 16. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zgłoszonym wnioskiem podczas zebrania Zarządu Stowarzyszenia.

 

§25

 

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym jednym z członków musi być Skarbnik.
 2. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz pisma dotyczące Stowarzyszenia mogą być dokonywane przez jednego członka Zarządu.

 

§26


Komisja Rewizyjna:

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który w przypadku parzystej liczby składu Komisji Rewizyjnej i równego rozłożenia głosów, ma prawo rozstrzygnięcia głosowania.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia lub związywać się z Stowarzyszeniem umową o pracę.
 5. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym i opiniodawczym.
 6. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej jedną kontrolę w roku sporządzając z niej protokół. 
 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

 

§27


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Przeprowadzenie kontroli statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień. 
 3. W przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 4. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.
 6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami klubu, działań Zarządu Stowarzyszenia.

 

§28


Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ V


Majątek i fundusze stowarzyszenia


§29

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
 3. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, fundusze i środki pieniężne.
 4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. wpisowych i składek członkowskich;
  2. innych wpływów z działalności statutowej;
  3. dotacji i subwencji, środki z funduszy publicznych, granty;
  4. darowizn, spadków i zapisów;

 

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków w trakcie działalności stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Działalność gospodarcza

 

§30

 

Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej

 

 

ROZDZIAŁ VII


Nagrody i kary


§31


Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni:

 1. pochwałą ustną lub pisemną,
 2. dyplomem lub odznaką,
 3. nadaniem godności członka honorowego. 

 

§32


Za działanie na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może orzec następujące kary:

 1. upomnienie, 
 2. ostrzeżenie pisemne, 
 3. naganę, 
 4. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,
 5. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia,
 6. wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VIII


Postanowienia końcowe


§33


Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 


§34


Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

§35


W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. 


§36


W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków. 


§37


Statut Stowarzyszenia uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia w dniu 26 lutego 2010 roku.